Voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop Stichting Anton Pieck Museum

1. Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen de koper en de Stichting Anton Pieck Museum Hattem,  hierna te noemen APM, gevestigd
    aan de Noordwal 31, 8051 ES Hattem, Nederland, ingeschreven bij de KvK Oost-Nederland onder nummer: 41039665, BTW
    identificatienummer. NL 0076.40.808. Bezoekers van deze website aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden en van de
    andere rechten en plichten die vermeld staan op deze website.

2. Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie met het APM over de door haar via deze website aangeboden artikelen kunt u
    gebruik maken van het e-mailadres: winkel@antonpieckmuseum.nl . U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot het APM op het in
    lid 1 genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres.

3. Een aanbod van de koper wordt geacht te zijn gedaan indien de koper het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan
    het APM heeft gestuurd door middel van het aanklikken van (bestelling bevestigen) in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de
    koper en het APM komt tot stand op het moment dat het APM per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd waarin een weergave
    van de bestelling staat.

4. Betalingen dienen te geschieden door middel van IDEAL, PayPal of door overboeking van het totaalbedrag op het rekeningnummer zoals
    vermeld in de door APM toegezonden orderbevestiging. In het door de koper te betalen totaalbedrag zijn de kosten van verzending,
    verpakking en administratie inbegrepen.

5. De verpakking van het bestelde artikel is zodanig, dat het APM garant staat voor onbeschadigde aflevering. In geval van onjuiste
    of beschadigde aflevering dient de ontvanger het artikel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst aan het APM te
    retourneren.

6. Verzending van bestelde artikelen vindt plaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na bestelling. De bestelling wordt
    standaard via PostNL verstuurd. Afhankelijk van het formaat van de bestelling zal deze door PostNL worden behandeld als busstuk
    voor alleen in het binnenland (Nederland) (kan door de brievenbus) of als belstuk voor Nederland, Europese- en Wereldlanden (wordt
    aangeboden aan de geadresseerde). Het is mogelijk om uw bestelling op een ander adres dan het factuuradres af te laten leveren.
    Bij de levering van uw bestelling ontvangt u de factuur.
    Berekening van de verzendkosten in binnenland (Nederland:
    De verzendkosten als busstuk worden berekend op basis van gewicht tot 2 Kg. in combinatie met een maximum formaat van 38 x 26,5 x 3,2 cm.
    De verzendkosten als belstuk worden berekend op basis van gewicht tot 23 Kg. in combinatie met een maximum formaat van 100 x 70 x 58 cm.

    Berekening van de verzendkosten naar het buitenland:
    De verzendkosten als belstuk worden berekend op basis van gewicht tot 350 gram, van 350 gram tot 2 Kg. en van 2 Kg. tot 5 Kg. in combinatie met een
    maximum formaat van 100 x 50 x 50 cm.
    Bij een bestelling boven de 5 Kg. vindt achteraf na "Bestelling bevestigen" een herberekening van de verzendkosten plaats.
    Als een bestelling niet binnen deze afmetingen valt, is verzending niet mogelijk.

7. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelde goederen,
    de bestelde goederen aan het APM te retourneren, onder vermelding van het bankrekening-nummer van de koper.
    Koper draagt de kosten van de retourzending. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending crediteert het APM het aan-
    koopbedrag (met uitzondering van de kosten van de verzending van de bestelling) aan de koper.

8. De op deze website genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen
    door leverancier. Wisselkoersaanpassingen en dergelijke kunnen zonder vooraankondiging door APM worden aangepast. Het APM biedt
    niet de mogelijkheid aan particulieren binnen of buiten de Europese Unie om de in rekening gebrachte BTW op de aangeschafte artikelen
    op enigerlei wijze te retourneren of terug te storten.

    In geval van ontbinding conform het vorige zal het APM het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
    30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Het APM kan niet verplicht worden gesteld de bestelling alsnog te leveren.

9. Op de door de koper met het APM te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voort-
    vloeiend uit de overeenkomst of enig door het APM gedaan aanbod zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
    in het arrondissement Apeldoorn. Voor het APM en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens
    van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het APM is er op gericht om uw privacy zo veel mogelijk te
    beschermen.
    Door het plaatsen van uw bestelling stemt u ermee in dat het APM (en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over
    haar activiteiten en door het APM aangeboden producten. Indien u geen informatie van het APM meer wenst te ontvangen, kunt u deze
    toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar winkel@antonpieckmuseum.nl. Het APM geeft geen persoons-
    gegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het APM derden
    inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens
    aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een
    even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het APM dat doet.

© 2013 - 2023 Anton Pieck winkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel